About Bandekdee OrphanageBandekdee orphanage

     "Bandekdee Orphanage" is a project for ethnic minority orphans and poor children throughout the provinces in Northern of Thailand who are at risk for, or victims of, drug issues, human trafficking and force labor.

 


 

เกี่ยวกับบ้านเด็กดี

 บ้านเด็กกำพร้าเด็กดี ดำเนินการภายใต้มูลนิธิบ้านเด็กดี ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ เด็กกำพร้าชาติพันธุ์ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ของประเทศไทย ที่อาจสุ่มเสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อของปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

            “ บ้านเด็กดี ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2555 จากแรงบันดาลใจของ คุณมานพ จ้าวเจริญซึ่งเมื่อครั้งเยาว์วัยได้เติบโตจากสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ทำให้ตนเองมีความใฝ่ฝันที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กที่ยังขาดคนดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้เด็กๆได้รับการปกป้องดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ มีพัฒนาการที่เหมาะสม ขัดเกลาด้านจริยธรรม ศีลธรรม และได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นมา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และไม่เป็นภาระของสังคม                                                                       

         ปัจจุบัน “บ้านเด็กดี” มีเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสอยู่ในความอุปการะทั้งหมด 29 คน ซึ่งมาจากครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่เสียชีวิตยากจนขาดคนดูแล ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ตาก และ แม่ฮ่องสอน


ผิวสวย หน้าใส ไม่แก่ก่อนวัย
 
     
 
น้ำมันเพอริลลาตราฮาวิลาห์น้ำมันงาม้อนสกัดเย็นฮาวิลาห์Bandekdee Foundation & Bandekdee Orphanage
169 M.3, T.Sansailuang,  A.Sansai, Chiang Mai, 50210 Thailand
E-mail : manop_jao@hotmail.com Tel : 087-0217127
logo